Rzecznik Praw Konsumenta
[Poniżej lista wszystkich rzeczników w Polsce
- adresy, telefony - 

lista jest podzielona na województwa]:
zachodniopomorskiepomorskiewarminsko-mazurskiepodlaskiekujawsko-pomorskiemazowieckielubelskielubuskiewielkopolskielodzkiedolnoslaskieopolskieslaskieswietokrzyskiepodkarpackiemalopolskie
Dolnośląskie Mazowieckie Świętokrzyskie
Kujawsko-Pomorskie Opolskie Warmińsko-Mazurskie
Łódzkie Podkarpackie Wielkopolskie
Lubelskie Podlaskie Zachodniopomorskie
Lubuskie Pomorskie
Małopolskie Śląskie

Uwaga: Staramy się by lista zawierała aktualne adresy i telefony. Może jednak się zdarzyć, że dane są zmienione, a nowe dane nie są nam znane.
 

Zakres obowiązków i działań rzecznika.
Rzecznik konsumentów to instytucja prawna, której podstawowym zadaniem jest "stanie na straży praw konsumenta". Z dniem 1 stycznia 1999 roku, władze samorządu powiatowego zyskały uprawnienie do powoływania powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

Minęły już kilka lat, a istnieją powiaty, gdzie nadal nie znajdziemy tej pomocnej konsumentom instytucji. Jednocześnie wiedza obywateli, że istnieje taki urząd oraz wiedza o uprawnieniach i zadaniach Rzeczników Konsumentów jest bardzo mała. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów realizuje zadania samorządu powiatowego również w zakresie edukacji konsumenckiej. Niestety nie jest wyposażony w uprawnienia władcze. Toteż jego rola sprowadza się do działań o charakterze mediacyjnym.

Podstawowym zadaniem rzecznika jest udzielanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnych z zakresu ochrony konsumenta. Ma on uprawnienie do składanie wniosków w sprawie regulacji prawa miejscowego, w zakresie ochrony konsumentów. W szczególności może opiniować plan zagospodarowania przestrzennego. Uprawnienie to bywa najczęściej wykorzystywane w sprawach opiniowania projektów budowy i usytuowania dużych centrów handlowych (hiper i super marketów). Poza tym ma on prawo występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów konsumentów. Najczęściej przybiera to postać mediacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na zapytanie stawiane przez rzecznika. Niestety prawodawca nie przewidział żadnej sankcji za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Najważniejszym uprawnieniem z punktu widzenia konsumenta, jest prawo rzecznika do wytaczania powództwa na rzecz konsumenta, oraz wstępowania do toczącego się postępowania za zgodą konsumenta. Umożliwia to konsumentom wyzbycie się obawy konieczności ponoszenia kosztów sądowych. Rzecznik podobnie jak organizacje społeczne zwolniony jest z opłat sądowych.

Bardzo ważnym uprawnieniem rzecznika jest prawo zaskarżenia do Sądu Antymonopolowego klauzul umownych (uregulowań z umowy, nierównomiernie rozkładających prawa i obowiązki stron umowy), niekorzystnych dla konsumenta. Na pytanie gdzie znajdziemy rzecznika, istniej tylko jedna odpowiedź w starostwie powiatowym. Możliwe jest jednak powołanie tej instytucji przez kilka sąsiedzkich powiatów, wówczas pracuje on w kilku miejscach i należałoby upewnić się kiedy udziela pomocy w naszym starostwie.
 
 

ANETA PIERZCHAŁA
Studentka V roku Administracji, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Działa na rzecz praw konsumenta.

 

Skargi na rzecznika praw konsumenta.
Konsument może złożyć skargę na rzecznika, jeżeli ma do pracy rzecznika zastrzeżenia.
 

Skargi na działanie Rzecznika Praw Konsumenta kieruje się do Krajowej Rady Rzeczników przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ( przy którym to urzędzie rada działa). Skargi można też kierować do pracodawcy rzecznika, to jest Rada Miasta lub Rada Powiatu, która zatrudnia rzecznika. Jednak w przypadku wniosków o odszkodowanie za niezgodne z prawem działania rzecznika powinny być one kierowane tylko do pracodawcy rzecznika (Rada Miasta lub Rada Powiatu).

ADRESY:

Krajowa Rada Rzeczników 
przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa,
tel. 22 55 60 800
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:
[USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów]

"Art. 35. 1. Rzecznika konsumentów powołuje i odwołuje rada powiatu lub rada miasta na prawach powiatu, zwana dalej "radą".
2. Rzecznika konsumentów powołuje się spośród osób z wyższym wykształceniem, w szczególności prawniczym lub ekonomicznym, i z co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową.
3. Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany radzie i ponosi przed nią odpowiedzialność.
4. Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów określa statut lub regulamin powiatu."
 
 

AW

 

 
Serwis "Konsument" nie świadczy usług prawniczych, a w szczególności nie udziela usługowo indywidualnych informacji ani porad z zakresu prawa, a jego autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do treści zawartych na stronach serwisu. Wszelkie materiały z zakresu prawa zawarte na stronach "Konsument" mają jedynie charakter popularyzowania wiedzy o instytucjach prawnych i możliwościach ich praktycznego zastosowania. Każdą jednak sprawą interesujemy się mając na celu dobro konsumenta i ochronę interesu obywateli (Art.82 Konstytucja RP).. Zapraszamy do współpracy radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, oraz wszystkie inne osoby i organizacje zainteresowane problemami konsumenta.